Aplikacja Diversesystem Pobierz aplikację a dostaniesz 30 zł
przy zakupach powyżej 100 zł
ZAINSTALUJ

Reklamacje

RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE TOWARU

- REKLAMACJE TOWARÓW ZAKUPIONYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM ORAZ W SKLEPACH STACJONARNYCH

 

W związku z tym, że Sprzedawca odpowiedzialny jest względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, celem ułatwienia Klientom rzetelnego rozpatrzenia ich zgłoszeń reklamacyjnych, przekazujemy Państwu następujące informacje.

1.     Na potrzeby niniejszej informacji przyjęto następujące rozumienie pojęć:

·       Sprzedawca - ETOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Bysewskiej 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 178415, NIP 584-030-32-02, o kapitale zakładowym w wysokości 55.055.102 zł (wpłaconym w całości).

·       Klient – osoba fizyczna będąca Konsumentem, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym lub w Sklepie Diverse.

·       Konsument - osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, tj. dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

·       Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.diversesystem.com za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia poprzez sprzedaż na odległość towarów z oferty Sprzedawcy w Sklepie Internetowym, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży, a także korzystać z pozostałych usług Sklepu Internetowego.

·       Sklep Diverse – sklep stacjonarny marki Diverse prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na jego rzecz.

·       Towar – rzecz ruchoma z oferty Sprzedawcy w Sklepie Internetowym oraz Sklepie Diverse będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

·       Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, której przedmiotem są Towary albo zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w Sklepie Diverse, której przedmiotem są Towary.

·       Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2.     Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

3.     Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

4.     Reklamację można złożyć w każdym Sklepie Diverse, których lista jest dostępna pod linkiem http://www.outletdiverse.com/pl/find-a-store lub wysłać na adres: ETOS S.A, ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk, z dopiskiem: w przypadku nabycia Towaru w Sklepie Internetowym „Reklamacja diversesystem.com” lub w przypadku nabycia Towaru w Sklepie Diverse „Reklamacja Sklep Stacjonarny”.

5.     Reklamację można złożyć w dowolnej formie, sugerujemy jednak skorzystanie z formularza dostępnego pod linkiem https://outletdiverse.com/pl/dla-ciebie/reklamacje/druk-reklamacji, lecz nie jest to warunek niezbędny. Reklamacja winna posiadać opis zauważonej wady i określenie żądania przewidzianego w ramach uprawnień wynikających z rękojmi. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego. Podstawą przyjęcia reklamacji jest każdy dowód nabycia Towaru, w tym w szczególności dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).

6.     W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej), Konsument powinien dostarczyć Towar do Sklepu Diverse lub odesłać Sprzedawcy na adres jego siedziby reklamowany Towar wraz z pismem reklamacyjnym.

7.     Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

·       żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo

·       żądać usunięcia wady albo

·       złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w punktach powyżej.

Kupujący nie może przy tym odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

8.     Koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru ponosi Sprzedający. Koszt dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy zostanie zwrócony Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Strony uzgodnią inny sposób.

9.     Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

10.  Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

11.  Wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcie wady nastąpi w rozsądnym czasie, o którym Kupujący zostanie poinformowany, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

12.  Szczegółowe postanowienia dotyczące dokonywania zamówień złożonych poprzez sprzedaż na odległość towarów z oferty Sprzedawcy w Sklepie Internetowym, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i dotyczące wykonania tak zawartej Umowy sprzedaży znajdują się w regulaminie Sklepu Internetowego pod adresem https://outletdiverse.com/pl/sklep/regulamin.

13. Składając reklamację i wskazując swoje dane osobowe Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu rozpoznania reklamacji przez administratora danych osobowych – Sprzedawcę, tj. Etos S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Bysewskiej 23. Sprzedawca zapewnia przy tym ochronę danych osobowych zgłaszających reklamację Klientów i oświadcza, że zobowiązuje się przetwarzać ich dane osobowe oraz wszelkie inne dane osobowe przekazane przez Klientów, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informacje o zasadach i zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na regulaminie przetwarzania danych dostępnym na stronie: https://outletdiverse.com/pl/sklep/polityka-prywatnosci. Dane osobowe będą przy tym przetwarzane:  za zgodą osoby reklamującej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu rozpoznania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Składającemu Klientowi reklamację przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych danych (art. 15 RODO), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), do sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) oraz  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pobierz druk reklamacji:

PDF

WORD